شارژ ایرانسل

فال حافظ

 

دوشنبه 27 شهریور 1396

ساده ڪه باشی........!!!

کلمات کلیدی : ساده ڪه باشی........!!! , آدمهاخیلی زود دوستت میشوند , خیلی دیر میفهمی دشمنت بودند......! ,
عکس نوشته غمگین

ساده ڪه باشی........!!!

آدمهاخیلی زود دوستت میشوند و تو خیلی دیر میفهمی دشمنت بودند......!

ساده ڪه باشی.......!!!

آدمها با همه ڪمبودهایشان به غرورت حمله میڪنند و باهمه غرورشان مچاله ات میڪنند........!

ساده ڪه باشی......!!!

آدمها تورا همیشه بازی میڪنند و خودشان همیشه بازیگران پشت پرده میمانند......!

ساده ڪه باشی........!!!

آدمها اوقات بیڪاری را باسادگی ات پرمیڪنند و تو در لحظه های اندوه تنها می مانی......!

ساده ڪه باشی......!!!

سادگی ات را حماقت میخوانند و ڪسی نمیفهمد تو از فرط''''آدم بودن'''' ساده ای...

عکس نوشته ساده که باشی