شارژ ایرانسل

فال حافظ

 

دوشنبه 10 مهر 1396

برو آنجا که تورا منتظرند :((

از زبان اخوان ثالث به شما نصیحت: 

 «برو آنجا که تو را منتظرند»  شکلک ریز