شارژ ایرانسل

فال حافظ

 

چهارشنبه 12 مهر 1396

به کجا چنین شتابان ؟!
داریم به سمتی میریم که؛

بی حیایی = مُد..
بی آبرویی = کلاس..
دود = تفریح..
رابطه با نامحرم = روشنفکری.
گرگ بودن = رمز موفقیت..
بی فرهنگی = فرهنگ..
پشت کردن به ارزشها و اعتقادات = نشانه رشد و نبوغ..
خوردن حق دیگران = زرنگی..


ای اشرف مخلوقات خدا ؛ 
به کجا چنین شتابان